header

EnergieInvesteringsAftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en in duurzame energie. Wanneer men gebruik maakt van de EIA heeft een ondernemer dubbel voordeel: energiekosten gaan omlaag én men betaalt minder belasting.

AVN en de EIA
A. van Nieuwenhuizen is groothandel in o.a. verlichting. Daarbij hoort natuurlijk meer en meer de LED-verlichting als energiezuinig alternatief. Een ontwikkeling die wij in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van harte ondersteunen. Hierbij bedienen wij onze klanten met de meest actuele producten voor een goede prijs. Ook ondersteunen wij in het besluitvormingsproces met proefopstellingen alsmede besparingsberekeningen en het verstrekken van deze informatie betreffend de Energie-InvesteringsAftrek.

Wij zijn echter geen belastingadviseur en subsidiespecialist. Aan de hiervoor verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleent. Wij verwijzen u graag naar de originele informatie op de site van AgenschapNL: www.agentschapnl.nl/eia.

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering digitaal via het eLoket van AgentschapNL. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. U mag 41,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Welke kosten komen in aanmerking?
U kunt EIA toepassen op kosten van bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Voldoet een bedrijfsmiddel dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA:
• Aanschafkosten
• Voortbrengingskosten (arbeid, materialen, omzetbelasting)
• Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
• Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan.

Onder welke Code meldt u?
De bedrijfsmiddelen of delen die in aanmerking komen voor EIA, staan vermeld in het overzicht van energie-investeringen 2013. Wanneer u en investering aanmeldt kunt u deze investering melden onder de bijbehorende code.

De codes met betrekking tot verlichting:
210501 Energie-efficiënt verlichtingssysteem 
210506 LED-verlichtingssysteem 
210507 Noodverlichting 
210508 LED-belichtingssysteem 

Meldingsprocedure
Het is alleen mogelijk om digitaal uw melding in te dienen. Dit kan bij het eLoket van AgentschapNL, u heeft daarvoor eHerkenning nodig. Voor eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen volstaat Digid. U kunt iemand machtigen, bijvoorbeeld uw accountant of administratiekantoor om het digitale formulier voor u in te vullen. De gemachtigde moet daarbij zijn eigen eHerkenningsmiddel gebruiken.

1. Stuur de melding op tijd in!
Voor het insturen van de melding gelden de volgende termijnen:
• Aanschafkosten: Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat bij AgenstschapNL binnen zijn.
• Voortbrengingskosten: AgenschapNL moet uw melding ontvangen binnen driemaanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt.

2. Ontvangstbevestiging
U krijg per email een ontvangstbevestiging van AgentschapNL. Dit betekent alleen dat uw melding is geregistreerd.

3. Afhandeling en verklaring
Om vast te stellen of uw investering aan de eisen voldoen kan AgentschapNL aanvullende informatie opvragen. Als uw melding aan alle eisen voldoet, geeft AgentschapNL een verklaring aan u af. Hierin staat dat uw investering geheel of gedeeltelijk als energie-investering wordt aangemerkt. Normaal gesproken krijgt u de verklaring binnen 8 weken na uw melding.
De verklaring kunt u gebruiken als bewijs bij uw belastingaangifte.

Belastingaangifte en de EIA
In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kiest u ervoor om voor de gemelde investeringen van dat jaar EIA te ontvangen. Als u nog niet betaald heeft en de bedrijfsmiddelen nog niet in gebruik heeft genomen, moet u de investeringen opgeven in de aangifte van het jaar waarin u investeert.

Beoordeling van uw aangifte
De belastinginspecteur beoordeelt op basis van uw aangifte en de fiscale jaarstukken van uw onderneming of u gebruik kunt maken van EIA. Uiteindelijk stelt de Belastingdienst dus de aanslag vast en kan uw EIA (gedeeltelijk) accepteren of afwijzen.

Hoeveel mag u aftrekken?
Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar maakt.
• Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar maakt kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.
• U kunt de betalingen over meerdere jaren doen, maar het bedrijfsmidel in gebruik nemen in het jaar dat u investeert. Dan neemt u EIA volledig in aanmerking bij de aangifte over het kalenderaar waarin u heeft geïnvesteerd.
• Bent u Vbp-belastingplichtig of IB-belastingplichtig en sluit u het jaar af met een verliesrekening? Dan kunt u (als IB-belastingplichtige) EIA in de drie voorgaande jaren en zes volgende jaren verrekenen of (als Vpb- belastingplichtige) in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren verrekenen.
• Krijgt u van de Belastingdienst over het investeringsjaar een voorlopige aanslag zonder EIA? Dan kunt u met de ontvangstbevestiging van de EIA-melding de inspecteur vragen om uw aanslag te herzien.

 

Contactgegevens

A. van Nieuwenhuizen & Zn B.V.

Buitendijks 65
3356 LX Papendrecht
The Netherlands

E info(at)vannieuwenhuizen-bv.nl 
T +31 78 6428783 
F +31 78 6428784